0913 333 711 0913333711 @Châu Thành Hotel & Restaurant